EspañolCatalanEuskera

Marc legal

 • Garantia financiera
  Meditempus disposa davant el Ministeri de Treball, segons el que preveu l'article 3 de la Llei 14 / 1994 del 1 de juny per la qual es regula l'activitat de les Empreses de Treball Temporal, d’un aval del 10% de la massa salarial de l'any anterior. Això garanteix les percepcions salarials, les indemnitzacions econòmiques derivades de la finalització de contracte i les liquidacions de Seguretat Social contretes pels treballadors cedits a empreses usuàries. És per aixó que els nostres clients es troben consolidats i totalment deslligats de qualsevol responsabilitat en matèria laboral.
 • Garantia jurídica
  Meditempus compleix amb tota la normativa legal vigent que regula l'activitat de les Empreses de Treball Temporal, i que contempla la Llei 14/1994. A més, té concedida l'autorització Administrativa definitiva N º 79/0247/10 del Ministeri de Treball. Tot el nostre personal compleix indefectiblement amb les normes vigents en materia laboral, tant en la seva afiliació a la Seguretat Social com en la contractació a través de l’O.T.G. Per altra banda, Meditempus està puntualment al corrent de les obligacions en el pagament tant a la Seguretat Social com a Hisenda.
 • Prevenció de riscos laborals
  Segons l'Article 2 1 del Reial Decret 216/1999 de 5 de febrer sobre lesdisposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal, “amb caràcter previ a la celebració del contracte de posada a disposició, l’empresa usuària ha d'informar l'empresa de treball temporal sobre les característiques pròpies del lloc de treball i de les tasques a desenvolupar, sobre els riscos professionals.”


  Meditempus
  :

    • Estudia el seu pla de prevenció de riscos laborals  laborales
    • Forma als treballadors en matèria de prevenció de 
    • Riscos Laborals per al lloc que exerciran d'acord a les seves instruccions
    • S'encarrega de realitzar el reconeixement mèdic als candidats elegits i vetlla per la salut laboral dels treballadors durant la durada del contracte de treball
    • Compta amb una Assegurança de Responsabilitat Civil per assegurar qualsevol accident o danys a tercers que poguessin provocar els treballadors de Meditempus

© Copyright 2011. Meditempus